Notariusz Bydgoszcz

Kancelaria notarialna prowadzona jest w ramach spółki cywilnej przez Emilię Chojnowską i Mateusza Weissa notariuszy w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Kancelaria Notarialna S.C.

Godło Polski

Notariusz Emilia Chojnowska – z notariatem związana od 1985 roku, nominację na stanowisko notariusza otrzymała w 1989 roku, natomiast kancelarię notarialną w Bydgoszczy prowadzi od 1990 roku.

Notariusz Mateusz Weiss – z notariatem związany od 2004 roku od chwili zatrudnienia w roli asystenta notariusza, nominację na stanowisko notariusza otrzymał w 2014 roku, po uprzednim odbyciu aplikacji notarialnej oraz pracy na stanowiskach aplikanta notarialnego, asesora notarialnego i zastępcy notarialnego.

Siedziba

Siedziba kancelarii notarialnej mieści się w budynku przy ulicy Stary Port nr 13 w Bydgoszczy (drugie piętro).

Parking znajduje się przy budynku mieszczącym siedzibę kancelarii wzdłuż nabrzeża rzeki Brdy (ulica Stary Port), a nadto na ulicy Franciszka Druckiego - Lubeckiego oraz na ulicy Pocztowej.

W odległości około 350 m od siedziby kancelarii znajdują się przystanki komunikacji zbiorowej (rondo Jagiellonów).

Lex est, quod notamus

To co piszemy stanowi prawo

Usługi

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)

Sporządza akty notarialne, w szczególności akty notarialne dokumentujące umowy sprzedaży, darowizny, majątkowe małżeńskie (intercyzy), podziału majątku wspólnego, działu spadku, zniesienia współwłasności, testamenty;

2)

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3)

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

4)

Sporządza poświadczenia, w tym poświadcza własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

5)

Spisuje protokoły, w tym protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek;

6)

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

7)

Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8)

Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9)

Sporządza protesty weksli i czeków;

10)

Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

11)

Prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;

12)

Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

13)

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych dokonujemy w siedzibie kancelarii notarialnej, jednakże jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, mogą one być dokonane poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.

Koszty

Dokładną informację dotyczącą wysokości taksy notarialnej, opłat sądowych za wpis do księgi wieczystej,
względnie podatków od konkretnej usługi uzyskają Państwo kontaktując się z kancelarią.